www.Tassenloodz.com 
Uw groothandel

Algemene Voorwaarden

van Tassenloodz, gevestigd te Borne.

 

 1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tassenloodz aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten.

1b. Indien de klant naar zijn/haar of andere algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

2. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door ons gehanteerde prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bent u een buitenlandse klant, dan hoeft u geen BTW te betalen.

3. Prijzen kunnen ten alle tijden door Tassenloodz worden aangepast.

4. Alle klanten van Tassenloodz dienen zich vooraf te registreren door middel van het registratie formulier op de website. Klanten moeten zich registreren onder de naam waar mee zij bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. Tassenloodz levert uitsluitend aan klanten die branchegericht zijn en zullen daarom uw KvK gegevens controleren.

5. De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na een getekende orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. Deze is bindend en kan niet geannuleerd worden. De klant kan per e-mail de orderbevestiging ontvangen. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. Mochten producten niet op voorraad zijn, worden deze aangepast en ontvangt de klant van ons de definitieve factuur. Producten kunnen niet geruild  of omgeruild worden voor andere artikelen.

6. Betaling van het aan ons verschuldigde bedrag kan geschieden op de volgende manier:

• Overmaken op de bankrekening: de klant maakt het te betalen bedrag over naar rekeningnummer NL25 RBRB 0709 9838 08 ten name van Tassenloodz onder vermelding van het ordernummer zoals op factuur is aangegeven.

Mits anders overeengekomen kan er niet worden afgeweken van ons vastgestelde betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

7. Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan – bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen – kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. Tassenloodz is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van leveringstermijn.

8. De standaard verzendkosten van Tassenloodz bedragen € 7,50 binnen Nederland tot 10 kg. Voor pakketten boven de 10 kg. worden de kosten bepaald aan de hand van gewicht.  

Voor bestellingen naar de eilanden, zal er een extra eilandentoeslag a €12,00 in rekening gebracht worden. Voor buitenlandse verzendingen worden de kosten bepaald aan de hand van het gewicht van het pakket en de bestemming. De verzendkosten kunt u vinden op de factuur.

9. Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan Tassenloodz zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

10. Na ontvangst van de door Tassenloodz geleverde goederen dient de klant deze goederen direct te controleren. Mocht er iets mis zijn met de geleverde goederen, dient de klant dit binnen 2 werkdagen door te geven aan Tassenloodz. Na deze 2 werkdagen vervalt deze garantie. Het is dus zeer belangrijk dat de klant altijd de goederen controleert na ontvangst. Bij problemen dient de klant Tassenloodz telefonisch of schriftelijk op de hoogte te brengen van het probleem. Artikelen ruilen en/of retournren is niet mogelijk.

11. De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd  

conform de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

12. Niets van deze website mag zonder enige toestemming gebruikt worden voor eigen doeleinden.

13. Tassenloodz is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Tassenloodz.

14. In geval van overmacht – daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd – kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

15. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.